Vyhlášení výběrového řízení - Referent/referentka pro národnostní menšiny a integraci cizinců

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

vyhlašuje dne 25. března 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Referent/referentka pro národnostní menšiny a integraci cizinců - oddělení bezpečnostní prevence - odbor Kancelář starosty (OBP-KS)

 

Sjednaný druh práce: Referent/referentka pro národnostní menšiny a integraci cizinců, s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě 9.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče:
•fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
•občan ČR nebo cizí státní občan s trvalých pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
•způsobilost k právním úkonům
•bezúhonnost

Další požadavky:


požadované vzdělání

Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

požadované znalosti
•Dobrá orientace a pozitivní vztah k problematice národnostních menšin, včetně znalostí právních předpisů,
•znalost problematiky integrace cizinců, včetně právních předpisů,
•znalost systému veřejné správy výhodou,
•zkušenosti s realizací projektů financovaných ze státního rozpočtu ČR nebo z Evropského sociálního fondu výhodou,
•aktivní znalost práce na PC ( Word, Excel, Internet)

další dovednosti, schopnosti

Schopnost dobré komunikace a vyjednávání, samostatnost, iniciativnost, pečlivost trpělivost, schopnost empatie, dobré organizační schopnosti, odolnost proti stresu ve vypjatých situacích.

Náležitosti přihlášky:

a) jméno, příjemní a titul uchazeče,

b) datum a místo narození uchazeče,

c) státní příslušnost uchazeče,

d) místo trvalého pobytu uchazeče,

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit :
•strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
•výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
•ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit do konce pracovní doby na podatelnu Úřadu MČ Praha 7 nejpozději do 09. 04. 2015 na adresu:

Městská část Praha 7
odd. personální práce
Nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - pozice - Referent/referentka pro národnostní menšiny a integraci cizinců - oddělení bezpečnostní prevence - odbor Kancelář starosty (OBP-KS)".

Předpokládaný vznik pracovního poměru 01. 05. 2015.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne : 23. 03. 2015

Ing. Miroslav Vacek
tajemník Úřadu MČ P7

Výběrové řízení.pdf


Přihláška do výběrového řízení


Více na  http://www.praha7.cz/17932_Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-Referent-referentka-pro-narodnostni-mensiny-a-integraci-cizincu-oddeleni-bezpecnostni-prevence-odbor-Kancelar-starosty-OBP-KS

 

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace