Před sto lety se zrodila Ukrajinská lidová republika

... Brzy se přitom ukázalo, že nastávající Rusko, ať mělo být bílé nebo rudé, nehodlá skutečnou státnost Ukrajiny uznat.

Během tohoto roku jsme nestačili připomínat události, které se odehrávaly právě před sto lety v ruské části Ukrajiny. Dozrávalo tam uprostřed zmatků a s nečekanou rychlostí ukrajinské politické a státní myšlení, a tedy i rozhodování o tom, jak má Ukrajina postupovat po pádu carismu a Prozatímní vlády.

Vývoj byl urychlen převzetím moci v Petrohradě a Moskvě bolševiky dne 7. listopadu. V Kyjevě se jim takový scénář nepodařilo uskutečnit. Základní moc si nadále udržela a v jistém směru i upevnila ukrajinská Centrální rada, reprezentující různé politické strany, sociální síly a národy tehdejší ruské Ukrajiny. Třináct dní po bolševickém převratu v Petrohradě vydal tento předparlament svůj třetí univerzál – veřejný manifest, který převzal jméno od dokumentů hetmanů ze 17. a 18. století.

Třetím universálem byla vyhlášena Ukrajinská lidová republika jako útvar, jehož tvůrci ještě doufali v možnost koexistence s demokratickým Ruskem – taková vize se však udržela jen dva měsíce. Text tohoto ani jiných tehdejších dokumentů nebyl zřejmě nikdy přeložen do češtiny. Přes různé těžkosti spojené s částí použitého názvosloví jsem se pokusil tento úkol splnit.

Univerzál Ukrajinské centrální rady

Ukrajinský národe a všechny národy Ukrajiny!

Země Ruské republiky postihla těžká a složitá doba. V jejích severních metropolích se odehrává bratrovražedný, krvavý zápas. Neexistuje ústřední vláda a po celém státě se šíří bezvládí, nepořádek a zkáza.

Naše země je rovněž v nebezpečí. Bez vlády – silné, jednotné a lidové – se také Ukrajina může zřítit do propasti bojů, násilí a úpadku.

Ukrajinský národe! Spolu s bratrskými národy Ukrajiny jsi nás pověřil obranou práv, získaných v boji, zavedením pořádku a budováním veškerého života v naší zemi. Proto my, Ukrajinská centrální rada, z Tvé vůle prohlašujeme ve jménu zavedení pořádku v naší zemi a ve jménu záchrany celého Ruska:

od tohoto okamžiku je Ukrajina Ukrajinskou lidovou republikou.

Aniž bychom se oddělili od republiky ruské, při zachování její jednoty, se pevně opřeme o svoji zemi, abychom pomohli vlastními silami celému Rusku a aby se celá Ruská republika proměnila ve federaci rovných a svobodných národů.

Před počátkem práce Ústavodárného shromáždění Ukrajiny náleží všechna moc, to je zavedení pořádku na našich zemích, přijímání zákonů a vládnutí nám, Ukrajinské centrální radě, a naší vládě, Generálnímu sekretariátu Ukrajiny.

Na základě síly a moci, již máme ve své rodné zemi, a ve jménu této síly a moci se postavíme na stráž práva a revoluce nejen v naší zemi, ale v celém Rusku.

Proto oznamujeme:

K území lidové Ukrajinské republiky patří země, osídlené ukrajinskou většinou, a to Kyjevsko, Podolí, Volyň, Černihovsko, Poltavsko, Charkovsko, Katerynoslavsko, Chersonsko a Tavrida (bez Krymu). Konečné vymezení hranic Ukrajinské lidové republiky, konkrétně připojení části Kurščyny, Cholmščyny, Voronižčyny a sousedních gubernií a oblastí, kde je většina obyvatel ukrajinská, má být stanoveno na základě dohody zorganizovaných národů.

Všem občanům zmíněných regionů oznamujeme:

od tohoto okamžiku se ruší na území Ukrajinské lidové republiky existující vlastnická práva na statkářskou a jinou zemědělskou půdu hospodářství, která nejsou obdělávána majiteli, a rovněž na někdejší pozemky sesazené carské rodiny a klášterní i církevní pozemky. S vědomím, že tyto pozemky jsou majetkem pracujícího lidu a mají přejít do jeho držení bez náhrady, ukládá Ukrajinská centrální rada generálnímu sekretáři pro pozemkové záležitosti připravit ihned zákon o tom, jak mají pozemkové výbory, zvolené lidem, spravovat tyto pozemky před zahájením Ukrajinského ústavodárného shromáždění.

Práce dělníků v Ukrajinské lidové republice má být ihned upravena zákonem. Tímto oznamujeme, že na území Ukrajinské lidové republiky se zavádí ve všech podnicích osmihodinová pracovní doba.

Těžká a složitá doba, kterou prožívá celé Rusko a s ním i naše Ukrajina, si vynucuje dobrou organizaci výroby, rovnoměrné rozdělování potravin a lepší organizaci práce. Proto ukládáme generálnímu sekretariátu práce, aby od tohoto dne zavedl spolu s představiteli dělnictva státní kontrolu nad výrobou v Ukrajině a přitom přihlížel jak k zájmům Ukrajiny, tak celého Ruska.

Už čtvrtým rokem je na válečných frontách prolévána krev a bez užitku jsou ničeny síly všech světových národů. Z vůle a moci ukrajinské republiky zastáváme my, Centrální rada, pevný názor, že musí být co nejdříve dohodnut mír. Užijeme v této věci rozhodných opatření, aby byli prostřednictvím /ruské – pozn. překladatele/ ústřední vlády naši spojenci i nepřátelé donuceni k okamžitému zahájení mírových rozhovorů.

Stejně tak budeme dbát o to, aby v dohodách, jež budou uzavřeny na mírovém kongresu, nebyla porušena práva ukrajinského národa v Rusku i mimo jeho území. Do uzavření míru je však každý občan republiky Ukrajina spolu s občany všech národů Ruské republiky povinen stát pevně na svých pozicích na frontě i v týlu.

V poslední době byly světlé zisky revoluce zatemněny obnovením trestu smrti. Prohlašujeme, že od tohoto okamžiku se trest smrti na území ukrajinské republiky ruší.

Všem osobám, uvězněným a zadrženým za politická vystoupení z doby před tímto dnem, ať už byli odsouzeni či nikoli, a také těm, kdo ještě nebyl přitažen k zodpovědnosti, se uděluje plná amnestie. V této věci bude co nejdříve vydán zákon.

Soudy v Ukrajině musí být spravedlivé a odpovídající duchu lidu. Za tímto účelem pověřujeme Generální sekretariát soudních záležitostí uskutečněním všech kroků v zájmu uspořádání soudnictví a jeho přivedení do souladu s právním myšlením lidu.

Generální sekretariát vnitřních věcí pověřujeme, aby užil všech opatření k upevnění a rozšíření práv místní samosprávy, která je orgánem vyšší administrativní moci v regionech a obcích, a k navázání nejtěsnějšího kontaktu a spolupráce s orgány revoluční demokracie, což by se mělo stát nejlepším základem svobodného demokratického života.

Stejně tak mají být v Ukrajinské lidové republice zabezpečeny všechny svobody, získané celoruskou revolucí: svoboda slova, tisku, náboženského vyznání, shromažďování, stávkování, nedotknutelnost jedince i jeho obydlí a právo a možnost užívat místních jazyků ve styku se všemi úřady.

Ukrajinský národ bojoval dlouhá léta za národní svobodu. Když ji nyní získal, bude pevně ochraňovat svobodu národního rozvoje všech národností žijících v Ukrajině. Proto oznamujeme, že národu ruskému, židovskému, polskému i jiným národům na Ukrajině přiznáváme národně-personální autonomii pro zabezpečení jejich práva a svobody samosprávy ve věcech jejich národního života. Ukládáme Generálnímu sekretariátu národních záležitostí, aby nám co nejdříve předložil návrh zákona o národně-personální autonomii.

Záležitosti zásobování jsou kořenem síly státu v tuto těžkou a zodpovědnou dobu. Ukrajinská lidová republika je povinna napnout všechny své síly a zachránit jak sebe, tak válečnou frontu a ty části Ruské republiky, které potřebují naši pomoc.

Občané! Jménem lidové republiky jako součásti federativního Ruska voláme my, Ukrajinská centrální rada, všechny do rozhodného boje s jakýmkoli nepořádkem i ničením a k velké družné práci na nových státních formách, jež dají velké a vysílené Ruské republice zdraví, sílu a novou budoucnost. Definování těchto forem má být provedeno v ukrajinském i celoruském ústavodárném shromáždění.

Den voleb do ukrajinského ústavodárného shromáždění určujeme na 27. prosinec 1917 /podle juliánského kalendáře 9. leden 1918/ a den jeho svolání na 9. leden 1918 /22. 1. podle téhož kalendáře/. O způsobu svolání Ukrajinského ústavodárného shromáždění bude v blízké budoucnosti vydán zákon.

V Kyjevě, 7. listopadu /podle juliánského kalendáře 20. 11./ 1917

Realizace všech uvedených záměrů Centrální rady se ukázala být v dalších týdnech větším oříškem, než si jeho tvůrci představovali. Vnitřní neklid a zmatek se zvyšoval i v Ukrajině, přívrženců bolševiků a starých pořádků bylo i zde víc než dost. Správní orgány v nižších územních celcích proto přestávaly postupně fungovat a zajištění pořádku bylo neřešitelným problémem.

Text univerzálu se pochopitelně netýkal částí Ukrajiny, které zůstávaly pod vládou rakousko-uherské monarchie, ač o tamních Ukrajincích Centrální rada věděla. Dokument nás zaujme mimo jiné právní stránkou věci i terminologií použitou v této souvislosti. Neméně zajímavé jsou výrazné sociálně-ekonomické a národnostní aspekty univerzálu. Snad nejvíce překvapí, jak vytrvale mysleli tvůrci tohoto dokumentu nejen na Ukrajinu, ale i na zájmy celého Ruska. Brzy se přitom ukázalo, že nastávající Rusko, ať mělo být bílé nebo rudé, nehodlá skutečnou státnost Ukrajiny uznat. Přitom se tvůrci univerzálu nezabývali ani v nejmenším otázkou, jak zajistit obranu nového státu…

(boz)

Více na https://www.myaukrajina.cz/index.php/node/393

 

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace