Informace o způsobu objednávání na podání žádostí o víza a povolení k pobytu

- ve Lvově

Informace o způsobu objednávání na podání žádostí o víza a povolení k pobytu
24.11.2017 / 07:33 | Aktualizováno: 06.12.2017 / 10:27

I. Zaměstnanecké karty

Existují pouze dva způsoby podání na Generálním konzulátě ČR ve Lvově:

a) prostřednictvím vládního projektu, tzv. Režimu Ukrajina; žádost o zařazení do projektu podává budoucí zaměstnavatel žadatele v ČR; žadatelé se neregistrují (zaregistruje je budoucí zaměstnavatel v ČR), nýbrž vyčkají, až jim bude sdělen konzulátem nebo osobou určenou budoucím zaměstnavatelem konkrétní termín podání žádosti. Měsíční kapacita konzulátu je 800 žádostí.

b) každé pondělí bez předchozí registrace, s ohledem na kapacitu konzulátu lze podat nejvýše 15 žádostí týdně. Upozorňujeme, že konzulát pořadí žadatelů v tomto případě neorganizuje a nelze se na podání registrovat předem.

Veškeré potřebné informace jsou uvedeny na webové stránce konzulátu www.mzv.cz/lvov, v sekci "Víza a konzulární informace".

Zejména:

http://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/zvyseni_poctu_prijimanych_zadosti_o.html

http://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/informace_o_organizaci_prijmu_zadosti_o.html

 

II. Dlouhodobá víza a pobyty

(neplatí pro účel zaměstnanecká karta - u zaměstnaneckých karet postupujte dle informací uvedených výše v části I.)

Objednávky je nutné zasílat výlučně na speciální e-mail visa_lviv@mzv.cz.  Odpověď obdržíte zpravidla do pěti pracovních dnů.

Tento způsob objednávání je určen výlučně pro následující účely:

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezonního zaměstnání (pozor, nejedná se o zaměstnaneckou kartu - způsob podání žádosti o zaměstnaneckou kartu je uveden výše v části I.)
Dlouhodobý pobyt - modrá karta
Dlouhodobý pobyt - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
Dlouhodobý pobyt - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sloučení rodiny
Dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem studia
Dlouhodobý pobyt za účelem studia
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sportovním
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zdravotním
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem vědeckého výzkumu
Dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem kulturním
Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem ostatní
Dlouhodobý pobyt za účelem investování
 

Jak musí objednávka vypadat:

Váš e-mail má mít tyto 3 části:

1. část (Předmět e-mailu):

- v předmětu e-mailu musí být bezpodmínečně uveden aktuální unikátní alfanumerický kód, který je umístěn na webu konzulátu (aktualizuje se vždy v pondělí v 10:00 hod. místního času).

2. část: (Text e-mailu)

- v textu e-mailu musí být uvedeny následující údaje:

Jméno a příjmení žadatele (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele)
Datum narození žadatele
Číslo cestovního dokladu žadatele
Účel požadovaného dlouhodobého víza nebo dlouhodobého pobytu - je třeba vybrat dle seznamu účelů uvedených v úvodu části II. výše (opakovaně zdůrazňujeme, že přes visa_lviv@mzv.cz se nelze objednat na podání žádosti o zaměstnaneckou kartu - zasílat takovou objednávku je zbytečné, konzulát na ni nebude reagovat)
Kontaktní údaje na žadatele (telefon a e-mail)
3. část (Přílohy e-mailu):

- v přílohách e-mailu: žadatel musí připojit přílohy ve formátu pdf (odkazy na přílohy umístěné v cloudových úložištích se nepřijímají):

kopii datové stránky svého cestovního dokladu  s osobními údaji a fotografií
kopii dokladu prokazujícího účel pobytu - informace najdete na webu konzulátu u dlouhodobých víz a u dlouhodobých pobytů (i zde důrazně upozorňujeme, že prostřednictvím visa_lviv@mzv.cz se nelze objednat na podání žádosti o zaměstnaneckou kartu - objednávku na tento účel nezasílejte)
Zaslání požadovaných údajů pouze ve formě příloh není dostatečné, je nutné vyplnit údaje i do textu e-mailu. Zároveň údaje v textu e-mailu musí v plném rozsahu a do detailu odpovídat údajům v přílohách. V případě, že jsou odlišné, je objednávka vyřazena.

Vytvoření Vaší objednávky termínu Vám usnadní tento vzor objednávkového e-mailu:

Vzor objednávkového e-mailu (DOC, 33 KB)

Objednávka nebude přijata v následujících případech:

v předmětu e-mailu nebude uveden platný aktuální alfanumerický kód
žadatel neuvede všechny požadované údaje v textu e-mailu
žadatel nepřipojí obě požadované přílohy
žadatel uloží přílohy na cloudové úložiště a do e-mailu uvede pouze odkazy na ně
údaje v textu e-mailu se budou lišit od údajů v přílohách
žadatel bude žádat o schengenské vízum nebo o zaměstnaneckou kartu
žadatel bude žádat za účelem podnikání nad rámec stanovené kapacity 3 žádostí týdně (o této skutečnosti bude informován individuálně)
objednávka bude na více než jednoho žadatele (výjimka – nezletilé děti podávající současně se svým zákonným zástupcem – viz níže)
Týdenní kapacita Generálního konzulátu ČR ve Lvově v oblasti dlouhodobých víz a povolení k pobytu pro všechny výše uvedené účely uvedené v části II. je celkem: 92 (z toho za účelem podnikání je stanoven limit ve výši 3 žádostí týdně).

Po vyčerpání výše uvedené kapacity 92 žádostí o dlouhodobá víza a pobyty bude žadatel o této skutečnosti informován z e-mailové stránky visa_lviv@mzv.cz formou automatické odpovědi, nebo v případě překročení individuálního limitu 3 žádostí za účelem podnikání prostřednictvím speciální odpovědi.

Žadatelům, kteří odešlou objednávku splňující všechna výše uvedená kritéria a týdenní kapacita nebude vyčerpána, bude termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Termíny budou přidělovány chronologicky vždy na nejbližší následující týden v pořadí doručení objednávek do e-mailové schránky visa_lviv@mzv.cz. Do pořadí doručených e-mailů generální konzulát nebude jakkoliv zasahovat. Stanovený termín nebude možné měnit a na žádosti tohoto typu nebude úřad odpovídat. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, bude si muset o nový termín požádat výše popsaným standardním způsobem.

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel, objednávky na více osob v jednom e-mailu se rovněž nebudou přijímat.

Výjimkou je situace, kdy žádost o pobytové oprávnění podává žadatel a zároveň jeho nezletilé dítě/děti. V takovém případě žadatel zašle jeden e-mail, v jeho textu uvede požadované údaje o sobě a rovněž o svém nezletilém dítěti/dětech a do příloh připojí kopii datové stránky svého cestovního dokladu a cestovního dokladu svého dítěte/dětí a kopie dokladů prokazující účel pobytu žadatele a účel pobytu jeho dítěte/dětí. Pokud je dítě zapsáno do cestovního dokladu žadatele, je třeba toto v textu e-mailu uvést a do přílohy připojit kopii stránky v cestovním pase žadatele, která obsahuje informace o jeho dítěti/dětech.

Upozornění

E-mail visa_lviv@mzv.cz není určen pro dotazy veřejnosti či konzultace a nebude brán na ně zřetel. Případné otázky či žádosti o konzultace lze zasílat výlučně na e-mailovou adresu lvov@embassy.mzv.cz

Každou objednávku je nutné zaslat pouze jednou a vyčkat na odpověď konzulátu. Opakované zasílání téže objednávky reakci na ni neurychlí, a naopak ztíží registraci jiným žadatelům a zvýší administrativní zátěž konzulárních pracovníků.

 

III. Schengenská víza

Podat žádost o schengenské vízum lze:

1) Bez podmínky předchozí registrace, každý pracovní den -  pouze prostřednictvím českých vízových center.

Kapacitně není omezeno.

2) Po předchozí registraci, každý pracovní den kromě pondělí - přímo v budově Generálního konzulátu ČR ve Lvově (na adrese Antonovycha 130a, Lvov)

Výjimka: rodinní příslušníci občanů EU a čeští krajané se mohou dostavit kdykoliv během úředních hodin, a to bez registrace.

Týdenní kapacity GK ČR ve Lvově pro přímé podání žádostí o schengenské vízum v prostorách konzulátu jsou: 60 s hlavním cílem cesty v České republice a 16 s hlavním cílem cesty ve Francii.

přílohy
Vzor objednávkového e-mailu- 32 KB DOC (Word dokument) 24.11.2017

Více na http://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/informace_o_zpusobu_objednavani_na.html

 

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace