Aktuality

"Genesis" ukrajinský umělecký multiprojekt v Praze

31. října v 18:30 v galerii Tančící dům

31. října v 18:30 v galerii Tančící dům (Praha, Česká republika) proběhne slavnostní zahájení ukrajinského multiprojektu Genesis – cesty k vnitřnímu přehodnocení divákem sebe samého a světa, svých motivů a role prostřednictvím umění v jeho různých projevech: v malbě, sochařství, instalaci, videu nebo v performanci.

Tři patra, rozdělená do jednotlivých zón, představují různé kroky k vítězství nad sebou: přijetí výzvy, překonání vnitřních pochybností a překážek, změnu prostředí skrze sebe, nová propojení, vnitřní dialog, bilancování. Kroky, které nejen vedou, ale také transformují. Umění, které uchvátí nejen svým výkonem, ale také ovlivní náš světonázor.

Umělecký projekt představí různé žánry děl, vytvořené pomocí různých technik, z nichž každá maximálně doplňuje odpovídající krok, kterým divák prochází:
- díla ukrajinských sochařů bratrů Yegora a Nikity Zigury vyvolávají otázky o roli člověka v moderním světě;
- realistický monumentalismus ukrajinského umělce Olexije Glazunova o motivaci jít dál a posouvat věci dopředu;
- nedokončené obrazy a mytické syžety ukrajinského autora Olexije Hněvyševa;
- filozofické úvahy o toku času a cykličnosti života v dílech ukrajinského umělce Andrije Žukova;
- otázka evoluce moderního člověka v díle ukrajinského umělce Svyatoslava Bazyuka;
- dokonalá nedokončenost v sochách českého umělce Martina Žáka;
- moderní impresionismus ukrajinského autora Dmitrije Kovalya;
- ukrajinská tradiční motanka v interpretaci Marty Pitchuk a Olgy Rondyak;
- video Transformace ukrajinské umělkyně Zinaidy Kubar;
- ukrajinský multimediální projekt RozdIlovI, který kombinuje poezii, hudbu a vizuální obrazy;
- propojení časů a nekonečného „co kdyby? ..“ prostřednictvím práce ukrajinské umělkyně Olgy Adamové a ukrajinsko-české umělkyně Mariko Gelman;
- hluboká abstraktní plátna ukrajinských autorů Maxima Detkovského, Astrora Muradova a ukrajinsko-českého autora Michala Ožibka;
- obrazy o cestě k sobě skrze sebe a o Genezi tak, jak je od ukrajinského umělce Vartana Markaryana.

Výstava potrvá od 31. října do 6. listopadu 2019 v Galerii Tančící dům, Jiráskovo náměstí 1981/6, Praha 2. Otevírací doba: denně od 10.00 do 20.00.
Vernisáž se bude konat 31. října v 18:30. Vstup zdarma.
Zakladatelem a organizátorem uměleckého projektu je ukrajinský časopis "Culture Trend", partnerem v Praze je Prague Art Weekends, spoluorganizátorem je Velvyslanectví Ukrajiny v Praze. Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny.

***
October 31 at 18.30 the gallery "Dancing House" (Prague, Czech Republic) will host the opening of Ukrainian multiartproject "Genesis", which aims to show how art can influence a person, ask new questions, open our eyes to new aspects of surrounding things, broaden our outlook, transform our personality internally and refine it.

The Genesis Art Project is a way for a viewer to become internally aware of himself, the world, his role, his motives through art in its various manifestations: painting, sculpture, installations, videos and performances .

There are three floors. Each floor is divided into separate zones that present different steps on the way to the victory: accepting the challenge, overcoming internal doubts and obstacles, changing the surroundings through yourself, new interconnection, the inner dialogue and reconsideration. These are the steps that not only "lead" but also "transform", because sometimes the goal is not as important as the path to it ...

The art project will present works performed in different genres and different techniques, each of which complements to the maximum the step through which the viewer goes:

- the works of Ukrainian sculptors - the brothers Yegor and Mykyta Zigura, who raise the issue about the role of a person in the modern world;
- realistic monumentalism of the Ukrainian artist Olexiy Glazunov about motivation to act and go forward ;
- paintings characterized by incompleteness and mythical plots by the Ukrainian author Olexiy Gnievyshev ;
- philosophical reflections on the flow of time and recurrence of life in the works of Ukrainian artist Andriy Zhukov;
- the issue of the evolution of a modern person in the work of Ukrainian artist Svyatoslav Bazyuk ;
- perfect incompleteness in the sculptures of Czech artist Martin Jacques;
- the modern impressionism of the Ukrainian author Dmitry Koval;
- Ukrainian traditional motanka in the modern interpretation of Martha Pitchuk and Olya Rondiak ;
- “Transformation” video work by Ukrainian artist Zinaida Kubar;
- Ukrainian media project "Rozdilovi" that combines poetry and art;
- interconnection of times and endless "what if ...?" through the artwork of Ukrainian artist Olga Adam and Ukrainian and Czech artist Mariko Gelman;
- absorbing abstract canvases by Ukrainian authors Maxim Detkovsky, Asror Muradov and Ukrainian-Czech author Michal Ozhibko;
- paintings about a journey to yourself and through yourself and about "Genesis as it is" by Ukrainian artist Vartan Markarian.

The exhibition will be open from October 31 to November 6, 2019 at the Dancing House Gallery at: Czech Republic, Prague, Jiráskovo náměstí 1981/6, Prague 2. Working hours: daily from 10.00 to 20.00. Opening day will take place on October 31 at 18.30. Free entrance.

The founder and organizer of the art project is the Ukrainian magazine "Culture Trend", the partner in Prague - Prague Art Weekends, co-organizer - the Embassy of Ukraine in Prague. The art project is implemented with the financial support of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.

***
31 жовтня, о 18.30, в галереї «Танцюючий будинок» (м. Прага, Чехія) відбудеться урочисте відкриття українського мультиартпроєкту «Генезис» – шляху до внутрішнього переусвідомлення глядачем себе й світу, своїх мотивів та ролі через мистецтво в різних його проявах: у живописі, скульптурі, інсталяції, відео, або в перформансі.

Три поверхи, кожен з яких поділений на окремі зони, представляють різні кроки на шляху до перемоги над собою: прийняття виклику, подолання внутрішніх сумнівів та перешкод, зміна оточення через себе, новий взаємозв’язок, внутрішній діалог, переосмислення. Кроки, які не тільки «ведуть», але й «трансформують»;мистецтво, яке не тільки захоплює своїм виконанням, але й впливає на наше світосприйняття.

Артпроєкт представить різножанрові роботи, виконані за допомогою різноманітних технік, кожна з яких максимально доповнює відповідний крок, через який проходить глядач:
- роботи українських скульпторів ‒ братів Єгора та Микити Зігура, – що порушують питання ролі людини в сучасному світі;
- реалістичний монументалізм українського художника Олексія Глазунова про мотивацію діяти та рухатися вперед;
- картини, яким притаманна незавершеність та міфічні сюжети, українського автора Олексія Гнєвишева;
- філософські роздуми про плинність часу та циклічність життя в роботах українського художника Андрія Жукова;
- питання про еволюцію сучасної людини в творчості українського художника Святослава Базюка;
- досконалу незавершеність у скульптурах чеського митця Мартина Жака;
- сучасний імпресіонізм українського автора Дмитра Коваля;
- українську традиційну мотанку в інтерпретації Марти Пітчук та Олі Рондяк;
- відеороботу «Трансформація» української художниці Зінаїди Кубар;
- взаємозв’язок часів та нескінченне «що, якби?..» через творчість української художниці Ольги Адам та україно-чеської художниці Маріко Гельман;
- український мультимедійний проєкт «РоздІловІ», що поєднує поезію, музику та візуальні образи;
- глибокі абстрактні полотна українських авторів Максима Дєтковського, Асрора Мурадова та україно-чеського автора Міхала Ожибко;
- картини про подорож до себе через себе та про «Генезис як він є» українського митця Вартана Маркар’яна.

Експозиція буде доступна з 31 жовтня по 6 листопада 2019 року в галереї «Танцюючий будинок», за адресою: Чехія, м. Прага, Jiráskovo náměstí 1981/6, Прага 2. Графік роботи: щодня з 10.00 до 20.00.
Вернісаж відбудеться 31 жовтня о 18.30. Вхід вільний.
Засновник та організатор артпроєкту – український журнал «Культурний тренд», партнер в Празі – PragueArtWeekends, співорганізатор – Посольство України в Празі. Артпроєкт реалізується за фінансової підтримки МЗС України.

Info

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace