Aktuality

Výběrové řízení: úředníka/úřednice specialista / specialistka integrace cizinců

v odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu hlavního města Prahy

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 13. června 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice specialista / specialistka integrace cizinců
v odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu hlavního města Prahyc(kód 2682)
Sjednaný druh práce: specialista / specialistka integrace cizinců, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 1) 11
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
Plný pracovní úvazek.
Termín nástupu: dle dohody.
Náplň práce
Metodická, poradenská a konzultační činnosti v oblasti problematiky integrace cizinců a národnostních menšin v rámci působnosti hlavního města Prahy.
Koordinace činností v oblasti spolupráce s komunitami cizinců a národnostními menšinami na území hlavního města Prahy.
Analytická a koncepční činnost.
Zodpovědnost za realizaci politiky hlavního města Prahy ve vztahu k integraci cizinců, vyhodnocování její účinnost a příprava návrhů opatření.
Spolupráce při úpravách legislativy.
Zpracování materiálů pro jednání orgánů hlavního města Prahy.
Zabezpečování úkolů a priorit vlády, spolupráce s úřady městských částí a s organizacemi cizinců a organizacemi zabývajícími se integrací cizinců.
Zajišťování odborných akcí a prezentace města na tuzemských a zahraničních konferencích a seminářích. Spolupráce s resortními ministerstvy, realizace záměrů Vlády ČR a příslušných
ministerstev ve vztahu k ČR, ale i k Evropské unii, spolupráce s příslušnými orgány. Zajišťování mezinárodní spolupráce.
Průběžné mapování a vyhodnocování informací ve vztahu k integraci cizinců žijících a působících v HMP a v dalších větších městech v ČR i v zahraničí.
Stanovování zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu hlavního města Prahy.
Konzultační a poradenská činnost žadatelům o grant či dotaci.
Kontrola plnění, realizace a efektivity projektů Integračního centra Praha o.p.s. (včetně finančního vypořádání jednotlivých projektů).
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který
ovládá český jazyk
c) způsobilost k právním úkonům
d) bezúhonnost2)
.
Požadované vzdělání
 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské
vzdělání v bakalářském studijním programu
Požadované znalosti a dovednosti
 předchozí praxe v oblasti integrace cizinců
 velmi dobré odborné znalosti v problematice integrace cizinců
 znalost koncepčních materiálů vztahujících se k oblasti integrace cizinců na úrovni státní
politiky a na úrovni hl. města Prahy
 znalost příslušných mezinárodních dokumentů a smluv a dalších právních norem a
předpisů souvisejících s oblastí integrace cizinců
 znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, vše v platném znění
 výborná znalost anglického jazyka v mluveném i písemném projevu (nejméně na úrovni
B2)
 dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet)
Osobnostní předpoklady
 velmi dobré organizační dovednosti, schopnost koordinovat
 komunikační dovednosti, včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném
projevu
 prezentační dovednosti
 koncepční myšlení a analytické schopnosti
 samostatný přístup ke svěřeným činnostem
Výhodou
 zkušenosti z oblasti dotačních řízení (včetně evropských projektů)
Nabízíme
 stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
 pružnou pracovní dobu
 podporu profesního růstu
 program mentoringu
 5 týdnů dovolené, dny zdravotního volna
 příspěvek na stravování formou stravenek
 širokou škálu dalších zaměstnaneckých výhod
Způsob podání přihlášky do výběrového řízení
Uchazeč/uchazečka podává přihlášku3) k výběrovému řízení, jejíž náležitosti podle
§ 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou:
 jméno, příjmení, titul,
 datum a místo narození,
 státní příslušnost,
 místo trvalého pobytu,
 číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana),
 datum a podpis.
Formulář přihlášky naleznete níže.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nutno
připojit:
 životopis, ve kterém budou strukturovaně uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních,
odborných znalostech a dovednostech, včetně znalostí týkajících se správního řízení,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená
kopie), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením,
 doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie).
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji
vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 29. června 2017 v podatelně Magistrátu hlavního
města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.
Na obálku prosím uveďte:
„NEOTEVÍRAT - výběrové řízení
specialista / specialistka integrace cizinců/RED /2682 /VR115/17-3“
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
odbor personální
oddělení sekretariátu a výběrových řízení zaměstnanců
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v
jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.


JUDr. Martina Děvěrová, MPA
ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy
PPoznámky
1) V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Základní plat zaměstnance je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 4 tohoto nařízení vlády.
Přílohu č. 4 naleznete rovněž na www.praha.eu, v sekci Magistrát hl. m. Prahy, rubrika Volná pracovní místa).
2) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný
čin spáchaný úmyslně, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud
se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.
3) Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v
souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního odboru a členům výběrové
komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou
do výběrového řízení, životopis bude skartován. Podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uchazeč/uchazečka nese náklady,
které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu
právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může úředník vykonávat
(až na zákonem stanovené výjimky) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace