Oslavy 15. výročí založení Apoštolského exarchátu pro katolíky byzantského obřadu.

Apoštolský nuncius Giovanni Coppa v Praze oznámil, že z rozhodnutí papeže Jana Pavla II. je v České republice k 15. březnu 1996 zřízen Apoštolský exarchát pro katolíky byzantského obřadu.

Apoštolský nuncius Giovanni Coppa v Praze oznámil, že z rozhodnutí papeže Jana Pavla II. je v České republice k 15. březnu 1996 zřízen Apoštolský exarchát pro katolíky byzantského obřadu. Od té doby uplynulo již 15 let a to je důvod k ohlédnutí zpátky.

Vznik exarchátu ovlivnila skutečnost, že po rozpadu Československa v roce 1993 měli řeckokatoličtí věřící své biskupství ve slovenském Prešově, tedy mimo hranice svého státu. Kvůli lepšímu fungování bylo tedy rozhodnuto o vzniku exarchátu, tedy předstupně eparchie. Český exarchát patří pod přímou pravomoc Apoštolského stolce - je řízen vatikánskou Kongregací pro východní církve.

V tehdejší budově řeckokatolického biskupského vikariátu na Haštalském náměstí v Praze, která je dnes sídlem Apoštolského exarchátu, nuncius G. Coppa také oznámil jméno prvního exarchy - stal se jím tehdejší biskupský vikář o. Ivan Ljavinec. Podle jeho slov římskokatoličtí biskupové přijali tuto skutečnost velice pozitivně s nabídkami na případnou pomoc. Vznik exarchátu mimo jiné otevřel možnost začlenit do řad řeckokatolického kléru ženaté kněze původně latinského obřadu, kteří byli tajně vysvěceni v době komunistické totality. V roce 2003 byl novým exarchou jmenován o. Ladislav Hučko. O rok později se pomocným biskupem pražského exarchátu stal o. Ján Eugen Kočiš.

V dobách svého vzniku měl exarchát sedm farností, dnes jich má dvacet. Farnosti jsou rozčleněny do sedmi děkanátů. Na území dnešního exarchátu působilo před patnácti lety pět kneží, dnes jich je v pastoraci 28. Tyto farnosti mají však poněkud jinou podobu, než na kterou jsme běžně zvyklí. Obvod jedné řeckokatolické farnosti zpravidla zahrnuje území několika okresů. Spolu s filiálními obcemi je ale tak vytvořen základ pro strukturu duchovní správy, v jejímž rámci je možno oslovit a zachytit alespoň ve větších centrech naše věřící i hledající.

Bohoslužby se slouží ve více než 40 chrámech po celé ČR. V Hradci Králové probíhají přípravy na stavbu vlastního řeckokatolického chrámu. Podle posledního sčítání lidu z roku 2001 se přihlásilo k řeckokatolické církvi kolem 8 tisíc věřících. K tomuto počtu je třeba přičíst dalších několik tisíc přechodně pracujících věřících ze Slovenska a Ukrajiny.

Bohoslužby se na území exarchátu se převážně slaví ve staroslověnském, slovenském a ukrajinském jazyce. Byl také připraven překlad liturgie sv. Jana Zlatoústého do českého jazyka. Po tom, co jej Východní kongregace 15. července 2006 schválila, se stal dalším oficiálním bohoslužebním textem pro slavení byzantské liturgie v České republice.

V posledních několika letech se výrazněji rozvinula publikační činnost exarchátu. V roce 2005 začal vycházet zpravodaj Exarchát, který každé dva měsíce informuje o živote řeckokatolíků v ČR. Každoročně od roku 1999 vychází Řeckokatolický kalendář. Kromě uvedeného periodika exarchát ve vlastním nákladu vydává knižní publikace a sborníky týkající se zvláštností východního obřadu a spirituality (tradice, liturgie,práva a dějin) a problematiky migrace s ohledem na specifika pastorace s migrací spojených.

Při apoštolském exarchátu také působí Institut sv. Kosmy a Damiána. Institut je zaměřen na studium východokřesťanské duchovní tradice v rámci dějin dogmatické teologie, liturgie, práva a spirituality východních křesťanů především byzantského ritu.

V roce 2008 byla biskupem Ladislavem Hučkem zřízená Řeckokatolická charita. Ta má dnes oblastní pobočky v Liberci, Českých Budějovicích a Olomouci. Poskytuje především duchovní pomoc, pracovně-právní a sociální poradenství, jazykové kurzy, kluby maminek, ale také kulturní a sportovní akce.

Patnáct let pro existenci exarchátu je relativně krátká doba. Zajímavá může být jen pro srovnání začátku a současného stavu. Nelehká byla minulost a není jednoduchá ani současnost. Čas ukáže, jaká však bude jeho budoucnost. I když je, samozřejmě, v rukou Božích, závisí také do značné míry na nás. A my již dnes musíme klást její základy. Za to se chceme modlit a na tom chceme pracovat!

 Viera Folkmanová

POZVÁNKA NA OSLAVU 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ AE

80. LET OD DAROVÁNÍ KOSTELA SV. KLIMENTA ŘECKOKATOL. CÍRKVI

Zdroj: Exarchat.cz

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace