Slovanský ústav Akademie věd ČR... struktura a zaměření

Dlouhodobým předmětem zájmu jsou především jazyky východoslovanské.

Struktura a zaměření

Ústředním výzkumným záměrem oddělení je výzkum slovní zásoby a mluvnice současných slovanských jazyků, zejména v aspektu synchronně konfrontačním. Navazuje na pojetí synchronní dynamiky vypracované v  Pražském lingvistickém kroužku v meziválečném období a v souladu s výrazným trendem současné světové jazykovědy se zaměřujeme na dynamiku jazykového systému především v oblasti slovní zásoby v souvislosti se společenskými změnami posledních desetiletí.

Dlouhodobým předmětem zájmu jsou především jazyky východoslovanské. V letech 1994 a 1996 byly vydány 1. a 2. svazek Ukrajinsko-českého slovníku, což je první velký slovník těchto dvou jazyků; v r. 1999 vyšel Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů (autoři N. P. Savický, R. Šišková, E. Šlaufová) a v  r. 2004 pak jeho druhé, podstatně rozšířené vydání. Bylo také zpracováno aktualizované a doplněné vydání původně dvousvazkového Česko-ruského slovníku, jehož elektronickou verzi vydalo nakladatelství Leda v  roce 2002, na jaře  roku 2005 vyšel v témž nakladatelství v knižní podobě Velký česko-ruský slovník. Na jaře 2008 vydali N. Savický a R. Šišková v nakladatelství Leda Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský slovník obsahující aktualizovanou slovní zásobu ukrajinštiny.

Oddělení má k dispozici bohatý excerpční materiál neologizmů různých slovanských jazyků, především ruštiny, ukrajinštiny, bulharštiny, slovinštiny a chorvatštiny, který byl shromážděn zejména při řešení grantového projektu GA AV ČR (reg. číslo IAA0092002) „Srovnávací neologie slovanských jazyků" a který je nejen dále průběžně doplňován, ale též využíván jak k teoretickým analýzám, tak konkrétně při tvorbě rusko-české elektronické slovníkové databáze a při zpracování Ukrajinsko-českého slovníku nové doby.

V roce 2001 vyšla Mluvnice současné ukrajinštiny, první větší mluvnice přinášející srovnání ukrajinštiny s češtinou, o dva roky později monografie zesnulého O. Lešky Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny.

Přední česká ukrajinistka R. Šišková zpracovává výsledky systematického terénního výzkumu jihokarpatských nářečí, prováděného v 60.-70. letech 20. stol. např. O. Leškou, A. Kurimským, K. Berezovským, na němž se také sama částečně podílela. S velkým mezinárodním ohlasem se již dříve setkala práce autorů O. Lešky, M. Mušinky a R. Šiškové Vyprávění z Podkarpatí. Rozpovidi z Pidkarpattja. Dialektologická práce dále pokračovala díky grantovému projektu GA ČR „Český dialektologický výzkum ukrajinských nářečí bývalého Československa: historie, výsledky, perspektivy". Původní nahrávky zachycující písně i souvislá vyprávění o životě a práci místních obyvatel, jejich zvycích, atd. byly převedeny do elektronické podoby (soubor 91 CD), podrobně tematicky zařazeny (527 témat), popsány a opatřeny rejstříky. Ty jsou obsaženy v publikaci R. Šiškové, M. Mušinky a A. Mušinky Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957-1967. Připojena je etnologická studie, která uživatele seznamuje s lidovým kalendářem a zvykoslovím rusínského ukrajinského etnika východního Slovenska, přináší informace o obcích, v nichž byly nahrávky pořizovány, dává nahlédnout do demografického vývoje dané oblasti. V současné době práce pokračuje dvěma grantovými projekty.

V posledních letech se oddělení více zaměřuje též na jihoslovanské jazyky, což je zvlášť aktuální vzhledem k významným  emancipačním procesům, které v této jazykové oblasti probíhají. Bylo zahájeno zpracování chorvatsko-českého slovníku a slovníku slovinsko-českého.

http://www.slu.cas.cz/2-oll.html#uccus

 

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace