Slovanský ústav Akademie věd ČR ... granty

Dlouhodobým předmětem zájmu jsou především jazyky východoslovanské.

Granty

Granty rozpracované

Komplexní konfrontační popis slovní zásoby ruštiny a češtiny s přihlédnutím k její dynamice
A900920703
2007-2011
Řešitel: PhDr. Iveta Krejčířová
Poskytovatel: GA AV ČR

Lexikografové Slovanského ústavu se dlouhodobě zabývají výzkumem dynamického vývoje slovní zásoby češtiny a ruštiny, který nabyl na intenzitě především v důsledku zásadních společenských změn na přelomu 80. a 90. let minulého století a stále pokračuje. Nová slova vznikají jak na základě slovotvorných postupů vlastního jazyka, tak přejímáním z jazyků cizích, vytvářejí se nové lexikální významy a nová slovní spojení. V rámci projektu je shromažďován a zpracováván dosud lexikograficky nezachycený jazykový materiál, průběžně excerpovaný z ruských tištěných i elektronických zdrojů, propojován s materiálem z vybraných překladových, výkladových, encyklopedických i speciálních slovníků a převáděn do podoby rusko-české elektronické slovníkové databáze. Cílem projektu je vytvořit databázové zdroje jako východisko pro popis aktuálního stavu slovní zásoby ruštiny v konfrontaci s češtinou.

Jihokarpatská ukrajinská nářečí z autentických záznamů: texty a písně
405/07/1516
2007-2009
Řešitel: Mgr. Růžena Šišková
Poskytovatel: GA ČR

Projekt pokračuje ve zpracování a představení unikátního zvukového materiálu z oblasti jihokarpatských ukrajinských nářečí, sebraného v šedesátých letech minulého století českými ukrajinisty, který je obsažen v souboru 91 CD ve fonotéce Slovanského ústavu. Ve výsledné publikaci budou v psané (a na doprovodném CD i v autentické mluvené) podobě prezentována vyprávění o každodenním životě a osudech lidí, obsahující charakteristické ukázky mluvy daného území s paralelním českým překladem. Vznikne tak mimořádná kronika ukrajinského rusínského etnika dokumentující jazyk i tradice obyvatel východního cípu bývalého Československa od konce devatenáctého století do sedmdesátých let století dvacátého.

Areálové studie slovní zásoby jihokarpatských ukrajinských nářečí východního Slovenska
A900920701
2007-2009
Řešitelka: Mgr. Růžena Šišková
Poskytovatel: GA AV ČR

Cílem projektu je popsat dosud nezpracované lexikum zkoumané oblasti tak, aby se ozřejmilo jádro nářečních útvarů a oblasti přechodné. Bohatý zvukový materiál z fonotéky Slovanského ústavu umožní vybrat a popsat ty lexikální jednotky, které jsou z daného hlediska závažné, a stanovit jejich geografické rozšíření. Výsledkem projektu bude diferenční nářeční slovník, v němž u každého heslového slova budou mimo jiné uvedeny všechny obce popisovaného území, ve kterých bylo dané slovo zaznamenáno. Slovníkově zpracovaný lexikální materiál doplní řadu již existujících publikací polských, ukrajinských a slovenských dialektologů věnovaných okolním nářečím lemkovským, huculským, bojkivským a šarišským.

Granty ukončené

Český dialektologický výzkum ukrajinských nářečí bývalého Československa: historie, výsledky, perspektivy
Grantový projekt GA ČR 405/03/1112
Řešitel: prom. fil. Růžena Šišková

Projekt navázal na rozsáhlý terénní výzkum ukrajinských nářečí prováděný v 60. a 70. letech minulého století ve východní části tehdejší ČSSR. Ve Slovanském ústavu je uložen cenný dialektologický materiál, který byl jen částečně zpracován v monografiích O. Lešky a v publikaci Vyprávění z Podkarpatí. Rozpovidi z Pidkarpattja, na níž se autorsky podíleli O. Leška, M. Mušinka a R. Šišková. Cílem tohoto projektu bylo soustavně badatelsky zpracovat historii účasti českých ukrajinistů na dialektologickém výzkumu jihokarpatských nářečí východního Slovenska od meziválečného období po dnešek, načrtnout další perspektivy výzkumu, technicky uchovat, utřídit a odborné veřejnosti zpřístupnit unikátní materiál z fonotéky Slovanského ústavu, který svým obsahem vyzývá k dalším přirozeným konkretizacím nejen v oblasti lingvistiky, ale i etnologie, historie a sociologie (logickým pokračováním výzkumu jsou tudíž i oba právě realizované granty, jejichž řešitelkou je R. Šišková). Konkrétním výstupem se stala publikace Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957-1967, jejíž součástí je 91 CD se zvukovými zápisy.

http://www.slu.cas.cz/2-oll.html#uccus

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace