Podpořme ukrajinistiku na FF UK

Petice: Nesouhlas s propuštěním PhDr. Věry Lendělové CSc. z ÚVES FF UK,
aneb ukrajinistika v Praze na FF UK je ohrožena...

------------------------------------------------------------------------------------------

Iniciativa ukrajinských sdružení v ČR

Podpořme ukrajinistiku na FF UK
Iniciativa ukrajinských sdružení v ČR

V Praze dne 27.ledna 2015


Vážená paní děkanka                                                                                      
doc. Mirjam Friedová, Ph.D.                                                       
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Vážená paní děkanko,

jsme průběžně informováni o tom, že Filozofická fakulta UK činí kroky, které se bezesporu negativně odráží
na budoucím rozvoji oboru ukrajinistiky v Praze.

Jako představitelé ukrajinské menšiny v ČR a ukrajinských organizací v ČR jsme toho názoru, že v současné
tragické situaci na Ukrajině, která má historický a společenský přesah, včetně vlivu na jazykově, migračně, kulturně a historicky blízkou Českou republiku, má pražská ukrajinistika udržet tradici a kvalitu oboru, která v kontextu historickém neměla v Evropě obdoby.

V době, kdy Česká republika poskytuje prostor k životu více než 150 tisícům Ukrajinců, v době, kdy
propaganda a dominantní zájmy mocností oslabují Ukrajinu, v době, kdy Ukrajinci potřebují nejen ekonomickou, ale především morální podporu univerzitních ukrajinistik v celém světě, je pražská ukrajinistika umlčována.

Za jistou náhražku oboru lze považovat činnost České asociace ukrajinistů (což je však samostatně činný spolek odborníků) a také činnost ukrajinských sdružení, které, bohužel, suplují doznívající hlas pražské ukrajinistiky. Ukrajinistika, která bojuje o přežití,
nemůže zajišťovat odbornou diskusi ve společnosti, která je však potřebná. To je velmi smutné zjištění, neboť ani v dobách sovětských nebyla pražská ukrajinistika takto oslabována.

V době potřeby silných odborníků dává ÚVES z nejasných důvodů výpověď té nejzkušenější, a sice Věře Lendělové. PhDr. Lendělová byla studentkou významných ukrajinistů, doc. Židlického či doc. Zatovkaňuka, v novější historii byla již kolegyní stěžejních ukrajinských
lingvistů prof. Ponomariva, prof. Skaba či prof. Dolomana. Tuto zkušenost nemůže doložit žádný jiný kolega zabývající se ukrajinistikou na současné vědecké půdě UK ani jiných univerzit. V současné době není k dispozici jazykovědec-ukrajinista, původem z českého prostředí, s tak kvalitní znalostí současné ukrajinštiny, případně ukrajinských dialektů či rusínštiny. Propuštění Věry Lendělové vykazuje tedy paralely současných nekonstruktivních čistek na úřadech a institucích, což však na akademické půdě působí ještě depresivněji.

Uvedený postup ÚVES v podstatě uráží ukrajinistický svět v ČR. Bývalí i současní studenti a učitelé ukrajinistiky sledují kroky
ÚVES a považují je za projev neschopnosti managementu Ústavu sledovat důležité souvislosti směřující také za stěny budovy FF UK, což potvrzuje dojem, že ani univerzitní prostředí není tak bezelstné.

K dispozici je již internetová petice na webu Petice24.com, která Věru Lendělovou podporuje. V době vzniku tohoto dopisu je k dispozici přibližně 100 podpisů osob, které mají s FF UK a ÚVES mnoho společného, což není v době obecné lenosti málo.

Vážená paní děkanko, v kontextu všech událostí v České republice, na FF UK a především v ÚVES, je nedostatek finančních
prostředků fakulty pro odvolání Věry Lendělové jen velmi slabým argumentem.

Náš dopis nemá být výlevem frustrace, ale seriózním apelem na Vás a na vedení ÚVES k přehodnocení stavu. Oslabování
ukrajinistiky po boku dominantních oborů ÚVES je nedůstojný proces, který dává agresivním tendencím a nevzdělaným jedincům v této zemi další zelenou.

Prosíme vedení ÚVES i Vás, vážená paní děkanko, přehodnoťte činěné kroky. Ukrajinistika FF UK má právo i povinnost pracovat pro širokou veřejnost na patřičné úrovni.

Děkujeme.

V zastoupení níže uvedených představitelů organizací, na základě schůze ze dne 20.1.2015.

Rajčinec Bohdan, tajemník
Andrejciv Halyna, Ukrajinsko Evropská perspektiva
Bubrjak Pavlo, Asociace Ukrajinců v ČR
Havrylyuk Zina, Pražský Maidan
Jakubovský Taras, Ukrajinský byznys klub v ČR
Kocenko Iryna, spolek Berehynja
Kostjuk Taras, Ukrajinský odborový svaz
Lubačivská Darija, spolek Džerelo
Mandová Olga, Sdružení Ukrajinců a přátel Ukrajiny
Pavliv Oleh, spolek Opir
Prokopjuk Marija, Sdružení Ukrajinek v ČR
Rajčinec Viktor, Ukrajinská iniciativa v ČR
Toporov Mychajlo, Euromaidan in Prague
Zaynullin Oleh, hnutí Svoboda

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Praze dne 15. ledna 2015

 Vážená kolegyně,

vážení kolegové,

 z různých zdrojů se dozvídám krajně znepokojivou zprávu, že dochází k postupnému omezování působení kolegyně Věry Lendělové na jejím pracovišti.

Znám V. Lendělovou již od jejích studií na fakultě a vím, že se jako učitelka mimořádně osvědčila.

Je dnes jediná, která spojuje stejně důkladně jazykovědnou rusistiku a ukrajinistiku a navíc se vyzná i v problematice rusínštiny, která je její mateřštinou. Vedle toho ovládá a užívá ruskou a ukrajinskou církevní slovanštinu a dobře se orientuje ve východním křesťanství.

Je třeba zdůraznit i to, že V. Lendělová působí již řadu let jako úspěšná a vyhledávaná soudní tlumočnice z ruštiny, ukrajinštiny a rusínštiny. Z toho vyplývá, že je za ni možno najít jen stěží rovnocennou náhradu a její případný odchod by se rovnal faktické likvidaci lingvistické rusistiky a ukrajinistiky na náležité úrovni!

V zájmu této úrovně Tě prosím, abys včas využil svých pravomocí a zabránil odchodu a jakémukoliv omezování kolegyně V. Lendělové na jejím pracovišti.

 S pozdravem

 Václav H u ň á č e k  v.r.

emeritní učitel FF UK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukrainian studies at Charles University in Prague ... The Ukrainian World Congress

 

Ukrainian studies play a major role in this growth and development while contributing to a broader understanding of Ukraine, its people and its ulture, within the international community. Ukrainian studies at Charles University in Prague are no exception.

During a visit to Prague in 2011, I had the pleasure of meeting with official government representatives and non-governmental organizations, all of which assured me that the Ukrainian community in the Czech Republic has the necessary centers, including educational institutions, capable of maintaining a high level of awareness, encouraging knowledge of Ukraine and promoting relations with Ukraine.

Contributing to an understanding of Ukraine is even more critical today as current events in Eastern Ukraine continue to threaten peace and stability in the entire European community.

It is our concern that cutting back the Ukrainian studies program at Charles University will have a negative effect on the development of the Ukrainian community in the Czech Republic, limiting its educational potential and impacting its identity, worth and role in Czech society.

On behalf of the UWC and its member organizations in 34 countries I respectfully ask that you preserve and maintain the Ukrainian studies program at your distinguished educational institution.

Sincerely,

UKRAINIAN WORLD CONGRESS

Eugene Czolij

President

The UWC is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has member organizations in 34 countries and ties with Ukrainians in 14 additional countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental organization (NGO) with special consultative status.

http://ukrajinci.cz/cs/aktuality/detail/ukrainian-studies-at-charles-university-in-prague-the-ukrainian-world-congress_1/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velvyslanectví Ukrajiny v České republice

 

Vážená paní děkanka
doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Vážená paní děkanko,

Velvyslanectví Ukrajiny v České republice kromě svých povinností a aktivit v rámci pohnutých událostí na Ukrajině sleduje neutěšený vývoj týkající se ukrajinistiky na Filozofické fakultě UK.
Chtěli bychom na Vás, vážená paní děkanko, skromně apelovat, abyste z titulu své funkce zvážila možnosti podpory činnosti ukrajinistiky, jakož i možnosti personálního zajištění chodu tohoto oboru příslušnými odborníky.
Jsme si jisti, že fungování pražské ukrajinistiky je nyní, více než kdy jindy, velmi potřebné.

S pozdravem

 

Borys Zajčuk

Mmimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny v České republice

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukrajinská sobotní škola

Vážená paní
doc. Mirjam Friedová, Ph.D.                                                       
děkanka                                                                                      
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1


Vážená paní děkanko,

obracíme se na Vás ve věci, která nás, jako ukrajinskou školu v České
republice pro děti školního věku velice tíží. Je naší povinností vyjádřit obavy
o budoucnost ukrajinistiky na FF UK v Praze, jejíž činnost kvůli
neuváženým krokům spěje k zániku.

Naše Sobotní škola pro ukrajinské děti v Praze byla založena
před osmi lety. Prošli jsme těžkým obdobím od založení školy, přes finanční problémy,
se kterými se dnes potýká celý školský systém. Ani úřady nám nebyly vždy
nakloněny. Přesto jsme však činnost školy udrželi.

Naše třídy mají oficiální ukrajinskou akreditaci. Činnost školy
pravidelně prověřují lektoři z Ukrajiny, jsme samozřejmě povinni být v
souladu se všemi českými zákony.

Děti, které tráví soboty v naší škole, navštěvují také
základní školské vzdělání v českých školách. Vážíme si tedy i vytrvalosti
dětí, kterých je u nás v současnosti cca 60, i jejich rodičů, kteří mnohdy
denně těžce pracují.

Stručně popisujeme a vyjadřujeme myšlenku, že přes všechny
problémy je možné fungovat a pracovat. Nemůžeme-li však děti motivovat ani fungováním
profesionální ukrajinistiky na univerzitě, jsme, stručně řečeno, zklamaní.

Vážená paní děkanko, rádi bychom věřili, že je možné ukrajinistiku
na FF UK udržet na patřičné úrovni a uchovat tak i pomyslnou motivaci pro ty
děti, které dle našeho názoru překonávají závažné životní problémy již od
základního školství, přestože si složitější cestu životem nevybraly dobrovolně.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám sílu změnit současné
směřování ukrajinistiky na FF UK v Praze.

S pozdravem

Maria Havrylyuk
ředitelka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukrajinská iniciativa v České republice

V Praze dne 13.1.2015

Vážená paní děkanka
doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Vážená paní děkanko,
dovolte, abychom Vás oslovili jménem Ukrajinské iniciativy v ČR, která sdružuje Ukrajince, Čechy i jiné národnosti žijící v ČR. Organizace si klade za cíl rozvíjet česko-ukrajinské vztahy na nejrůznějších úrovních. Rádi bychom iniciovali širší diskusi o roli současné ukrajinistiky na FF UK (někteří naši členové jsou absolventy tohoto oboru), a to nejen v kontextu současných událostí na Ukrajině, ale i s ohledem na početnou ukrajinskou menšinu a význam této menšiny žijící v ČR (cca 150 tis. osob).

Pražská ukrajinistika si bezesporu zasluhuje kvalitní zázemí a kvalitní personální obsazení, které nyní zajišťují dva až tři zkušení a kvalifikovaní odborníci. Je však otázkou, zda tento počet není s ohledem na význam stávajících česko-ukrajinských či EU-ukrajinských vztahů poddimenzovaný a zda pražská ukrajinistika plní roli vědecky-informační základny (je třeba zdůraznit, že se má jednat primárně o kvalitní ukrajinistiku, která si je vědoma i nedostatečných znalostí o Ukrajině na české politické či ministerské scéně), či zda vzhledem k jiným souvislostem pouze částečně doplňuje další slavistické obory a plní tak roli méně významného a nedoceňovaného oboru.

Na naši organizaci se v průběhu přes rok trvajícího ukrajinského konfliktu mnohem více obracejí média, organizace zabývající se migrací i jednotliví zájemci o ukrajinskou problematiku. Obsah dotazů veřejnosti je velmi různorodý. Naše kvalifikované (jak doufáme) odpovědi ze strany spolku však nemohou suplovat seriózní vědeckou základnu, která by měla nezávisle a odborně osvětlovat například historický kontext událostí, bohaté ukrajinské reálie, jazykovou odlišnost či blízkost, geopolitické, ale i ekonomické či kulturní vztahy v regionu apod.

Přes jednoznačnou kvalitu stávajících odborníků pražské ukrajinistiky v oblasti lingvistické a literární, s nimiž často spolupracujeme, jsme toho názoru, že pražská ukrajinistika si zaslouží management směřující k nezpochybňování kvality tohoto centra z řad širší veřejnosti i z řad kolegů.

Zastáváme názor, že např. bez odborníka-ukrajinisty z oboru historie, není jednoduché „garanci kvality“ trvale prokazovat. Ukrajinistika v Praze by kromě ukrajinistik v Brně a v Olomouci měla plnit funkci vědeckého střediska, které je díky svým kapacitám schopné seriózně hodnotit aktuální stav věcí a nabízet širší veřejnosti kvalifikované komentáře či odpovědi, nejen v médiích. Domníváme se, že v dnešní době je tedy značně neuvážené zbavovat se odborníků-ukrajinistů, kterých je u nás poskrovnu a jejichž ztráta na pracovišti by byla značně citelná.
Pražská univerzitní ukrajinistika se vždy vyznačovala vysokou úrovní po stránce odborného i personálního přínosu (dokonce i v době normalizace, byť s určitými omezeními).

Sdílíme názor, že Ukrajina bude regionem střetu zájmů světových mocností, nezapomínáme však ani na problémy běžného života obyvatel země. Komplexní přehled o Ukrajině, tj. o blízkém a významném sousedovi ČR zemí mimo EU, pak má opět poskytovat příslušné vědecké středisko pražské ukrajinistiky.

Tento dopis také, prosím, považujte za náš skromný návrh zúčastnit se pracovní schůzky s příslušnými pracovníky oboru a s vedením Ústavu východoevropských studií FF UK. Rádi poskytneme naše názory či podněty osobně.

Vážená paní děkanko, věříme, že i přes Vaši pracovní vytíženost bude možné tímto dopisem iniciovat věcnou diskusi o roli a budoucnosti pražské ukrajinistiky na FF UK.

S pozdravem,
Viktor Rajčinec
předseda

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nesouhlas s propuštěním PhDr. Věry Lendělové CSc. z ÚVES FF UK

 


doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

děkanka FF UK

 

PhDr Marek Příhoda, Ph.D.

ředitel ÚVES FF UK

 Nesouhlas s propuštěním PhDr. Věry Lendělové CSc. z ÚVES FF UK

 Vážená paní děkanko FF UK,

vážený pane řediteli ÚVES FF UK,

 my, níže podepsaní bývalí a současní studenti a studentky Ústavu východoevropských studií (respektive Ústavu slavistických a východoevropských studií) FF UK vyjadřujeme politování nad připravovanými personálními změnami na Ústavu (chystaným propuštěním PhDr. Věry Lendělové, CSc.) Sílící zvěsti o plánovaném propuštění úspěšného a oblíbeného pedagoga nás naplňují sklíčeností. S touto personální změnou nelze souhlasit.

 Paní doktorka Věra Lendělová patří k dlouhodobým spolupracovníkům Ústavu. Kombinace jejích specializací je zcela jedinečná. Svou prací přispěla ke vzdělání a výchově nejedné generace studentů, především ukrajinistů, ale také rusistů a dalších studentů slavistických oborů. Podílela se nebo přímo iniciovala vznik řady odborných knižních publikací a je výraznou vědeckou osobností.

 Případný odchod doktorky Věry Lendělové z pracoviště ÚVES pociťujeme jako nenahraditelnou profesní a lidskou ztrátu.

 Prosíme Vás proto o podniknutí nezbytných kroků, které udrží doktorku Věru Lendělovou na stávajícím pracovišti a zajistí jí odpovídající pracovní podmínky.

 Předem děkujeme.

S vírou v moudré řešení situace,

...

Podepsat zde: http://www.petice24.com/nesouhlas_s_proputnim_phdr_vr
y_lendlove_csc_z_uves_ff_uk

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace