Ignis na zasedání komise RHMP pro oblast národnostních menšin na území HMP

Na konci zasedání při společenském a přátelském posezení hrála country kapela Terezky z ÚSP Terezín a ukrajinský soubor Ignis pod vedením pana Viktora Rajčince

Na konci zasedání proběhlo společenské a přátelské posezení, ke kterému hrála country kapela Terezky z ÚSP Terezín  a ukrajinský soubor Ignis  pod vedením pana Viktora Rajčince.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zápis z rozšířeného zasedání Komise Rady HMP pro oblast národnostních menšin

na území hl. m. Prahy, zástupců městských částí a občanských sdružení

národnostních menšin na území hl. m. Prahy společně s poradním

sborem romských poradců městských částí

 ze dne 18. 9. 2003

 Místo a čas konání: Národní dům na Smíchově,

  náměstí 14.října 16, 150 00 Praha 5

Termín konání: dne 18. 9. 2003 od 15,00 hodin

 

 

Přítomni:

Dle prezenčních listin

Program:

viz příloha

 

1. Úvodní slovo

Radní Mgr. Hana Halová zahájila zasedání, přivítala všechny přítomné a pronesla úvodní zahajovací projev (viz příloha).

PhDr. Andrej Sulitka, CSc. - Rada vlády pro národnostní menšiny, přivítal přítomné účastníky zasedání, zdůraznil důležitost role hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám a vyjádřil poděkování radní Mgr. Haně Halové za její práci v oblasti národnostních menšin i její iniciativu v uskutečnění mezinárodní konference Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám pořádanou hl. m. Prahou v rámci 3. setkání národnostních menšin 13. a 14. listopadu 2003 v Národním domě na Smíchově. Připomenul práci Rady vlády pro národnostní menšiny i dotační programy, které probíhají a připravují se, stejně jako projekt Domu národnostních menšin.

 

2. Informace o pracovním harmonogramu na 2. pololetí roku 2003.

  Příprava Konference výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním 

  menšinám.

PhDr. Jaroslav Balvín, CSc. - referent pro národnostní menšiny MHMP

§  Informoval o pracovním harmonogramu Komise Rady HMP pro oblast národnostních

menšin na území hl. m. Prahy na 2. pololetí roku 2003 ( součástí jednání komise je i projekt Domu národnostních menšin ). Upozornil, že členové komise, jako zástupci jednotlivých národnostních menšin, by měli poskytovat potřebné informace všem občanským sdružením své národnostní menšiny. Pokud se tak neděje, je třeba, aby si zájemci potřebné informace vyžádali. Rozšířená zasedání fungují právě i z toho důvodu, aby všichni zástupci národnostních menšin dostali informace, které jsou pro ně důležité a zlepšila se zároveň komunikace nejen mezi zástupci národnostních menšin v komisi, ale i mezi občanskými sdruženími navzájem.

§  Dále informoval o přípravách Konference výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu

k národnostním menšinám, která se uskuteční ve dnech 13. a 14.listopadu 2003 právě v prostorách Národního domu na Smíchově (náměstí 14.října, 150 00 Praha 5 ) a bude probíhat ve všech jeho prostorách následovně:

13.listopadu 2003 - Velký sál - zahajovací plenární zasedání

 - workshopy - jednání v sekcích

-  vernisáž výstavy významných umělců z řad národnostních menšin v galerii Portheimka

-  společenský večer

14.listopadu 2003 - workshopy - jednání v sekcích

  - závěrečné plenární zasedání

Současný stav přihlášených, zejména z řad vysokoškolských pedagogů a organizací zabývajících se problematikou národnostních menšin, svědčí o zájmu, který je směřován k problematice národnostních menšin.

 

3. Informace o práci poradního sboru romských poradců

Božena Filová - romská koordinátorka MHMP

§  Seznámila přítomné s prací poradního sboru romských poradců, který pracuje na

Magistrátě hl. m. Prahy od roku 2000 a jehož předsedkyní je radní Mgr. Hana Halová. Členy poradního sboru jsou romští poradci městských částí hl. m. Prahy . Poradní sbor zasedá každý měsíc a na svých jednáních se snaží řešit problémy týkající se romské komunity. Zdůraznila prospěšnost existence romského poradce na městských částech a vyjádřila lítost nad tím, že se některé městské části brání tomu, aby na jejich městské části fungoval romský koordinátor. Požádala, zástupce Personální agentury Romů, aby stručně představili činnost agentury (nabízí Romům osobní asistenci při hledání zaměstnání, zprostředkování zaměstnání, vyjednávání vhodného zaměstnání se zaměstnavateli, psychologickou poradnu - jak si získat a udržet zaměstnání, právní poradnu v pracovně právních vztazích). Adresa agentury je: Senovážné nám. 23, vchod D / 4.patro, 110 00 Praha 1, tel.: 224 14 25 01  - 05.

 

4. Informace o grantovém řízení pro rok 2004

Mgr. Jana Černá - asistentka pro oblast národnostních menšin MHMP

§  Informovala o novém kole grantového řízení na podporu aktivit národnostních menšin

v roce 2004. Připomenula, že v rámci Celoměstských programů podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2003 bylo přiděleno HMP celkem 3 038 000 ,- Kč. Ta občanská sdružení, která dosud neoznámila termín konání akcí, na které obdržela grant, musí podat informaci o termínu konání, aby byla zajištěna dohlídka ze strany HMP. V opačném případě je nutné dodat podrobnou zprávu o konání akce. Stejně tak musí být dodán 1 výtisk publikace, která byla vydána za finanční podpory HMP.

Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2004 byly vyhlášeny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1000 ze dne 1.7.2003. Podmínky grantového řízení pro rok 2004 spolu s příslušnými formuláři  jsou k dispozici na pracovišti MHMP pro oblast národnostních menšin v budově Nové radnice - Mariánské nám. 2. Praha 1, kanceláři č.37  u Mgr. Jany Černé, tel.:               2 3600 2107         2 3600 2107. Na této adrese je možné prokonzultovat podávané žádosti o grant. Po stránce obsahové pak poskytuje konzultace PhDr. Jaroslav Balvín, CSc. , kancelář č. 38, tel.:               2 3600 3140         2 3600 3140.

Formuláře s vyhlášením grantového řízení jsou dále k dispozici v Informačním centru MHMP - Mariánské nám. 2, Praha 1 a na internetových stránkách: http://www.praha-mesto.cz/  ( úřední deska, označení SEK-7815/03 a 7816/03 ).

 

Radní Mgr. Hana Halová

§  Uvedla, že by pro vzájemnou podporu a další pracovní činnost pro národnostní menšiny byla ráda informována o aktivitách občanských sdružení národnostních menšin, aby mohla prezentovat práci národnostních menšin.

 5. Informace o přípravě výstavy:

a)  v rámci Konference výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám

  b)  v rámci stánku národnostních menšin na Schole Pragensis

Ak. mal. Věra Krumphanzlová - odborný člen Komise RHMP pro oblast národnostních menšin na území hl. m. Prahy, informovala o přípravě výstavy:

a)  V rámci Konference výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám.

Ak. mal. Věra Krumphanzlová seznámila přítomné se jmény významných výtvarníků profesionálů z řad národnostních menšin, kteří se  hlásí ke své národnostní menšině a s jejich výtvarným zaměřením.Tito umělci svými schopnostmi ovlivnili umění v hl. m. Praze. Původně měli zástupci národnostních menšin pomoci s dodáním kontaktů, ale bohužel tak učinili pouze zástupci za ruskou a srbskou národnostní menšinu. Upozornila na to, že výstava je chápána jako prezentace národnostních menšin jako takových a proto je nazývána „Prolínání", které má značit obdiv k lidem národnostních menšin, kteří přišli do naší kultury a prolnuli s ní.

b)  V rámci stánku národnostních menšin na Schole Pragensis.

8.ročník Scholy Pragensis proběhne ve dnech 11. - 13.11.2003 v Kongresovém centru Praha. Vedle expozice 90 škol, zde bude probíhat doprovodný program a národnostní menšiny budou mít svůj stánek, kde se mohou prezentovat. Ačkoli byli zástupci národnostních menšin osloveni, aby dodali konkrétní návrhy, jakou formu prezentace zvolí, neučinili tak. Tuto možnost mají do středy 24.9.2003, kdy musí být přesně zpracované návrhy dodány PhDr. Jaroslavu Balvínovi, CSc. ( MHMP - Nová radnice, č. 38, Mariánské nám. 2, Praha 1). Pokud tak nebude učiněno, bude muset být přistoupeno k variantě, že budou do expozice použity materiály, které má k dispozici Magistrát hl. m. Prahy.

Součástí Scholy Pragensis je i pásmo vystoupení souborů národnostních menšin. V tomto případě je také nutné nahlásit přesné údaje u PhDr. Jaroslava Balvína, CSc. nejpozději do  středy 24.9.2003.

 

Prezentace publikací finančně podpořených hl. m. Prahou v letech 1999 - 2002 -představitelé občanských sdružení národnostních menšin.

Publikace vydané za finančního přispění hlavním městem Prahou představili:

Ing. Anna Kamasová ( Maďaři )

MUDr. Mária Miňová ( Slováci )

-  dále pozvala na představení Folklór bez hranic, které se koná dne 19.10.2003 od 17,00 hodin v Divadle pod Palmovkou

-  oznámila termíny konání festivalu Khamoro - 24. 5. až 31. 5. 2004 a MFF Praha srdce národů - 27. až 30. 5. 2004

RNDr. Kristina Jojková ( Ukrajinci )

- dále poděkovala PhDr. Jaroslavu Balvínovi, CSc. za podporu a pomoc při vedení po změnách, které nastaly uvnitř občanského sdružení Sdružení Ukrajinek v ČR

Ing. Igor Zolotarev, CSc. ( Rusové )

Mgr. Růžena Knapová ( Němci )

6. Závěr oficiální části zasedání

Radní Mgr. Hana Halová pronesla závěrečné slovo a poděkovala za účast na zasedání.

Prohlídka objektů, kde se bude konat Konference výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám ( Národní dům na Smíchově, vila Portheimka )

Společenské a přátelské posezení ke kterému hrála country kapela Terezky z ÚSP Terezín  a ukrajinský soubor Ignis  pod vedením pana Viktora Rajčince

 

Mgr. Hana Halová

předsedkyně komise

V Praze dne 19. září 2003

Zapsala: Mgr. Jana Černá

 

Příloha: 1

Vloženo: 25.9.2003 | Ivana Zoubková, RED | Přečteno: 4808 x

 http://magistrat.praha-mesto.cz/2925_Zapis-z-rozsireneho-zasedani-komise-RHMP-pro-oblast-narodnostnich-mensin-na-uzemi-HMP

 

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace